1.QUY CHẾ XÂY DỰNG DỰ ÁN THE SOL CITY

https://thesolcity.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/Quy-che-xay-dung-cty-Hai-Son-gui-8.1.2020.pdf

2. BẢNG VẼ MẶT BẰNG

https://thesolcity.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/NSG-ban-ve-mat-bang.pdf

3. QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT

https://thesolcity.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/LA.GNSG-CA-101229-Quyet-dinh-giao-dat-dot-1-4026.pdf

4. GIẤY CHỨNG NHẬN THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

https://thesolcity.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/LA.GNSG-CA-191228-Giay-chung-nhan-thiet-ke-PCCC-629.pdf

5. GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

https://thesolcity.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/LA.GNSG-GCNQSDD-thua-4055-Cty-Hai-Son-CD-837841.pdf

6. QUYẾT ĐỊN PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 1/500 DỰ ÁN THE SOL CITY

https://thesolcity.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/LA.GNSG-UB.HCG-121002-Quyet-dinh-phe-duyet-do-an-1-500-3089.pdf

7. QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 1/500

https://thesolcity.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/LA.GNSG-UB.HCG-190301-Quyet-dinh-dieu-chinh-do-an-1-500-1042.pdf

8. QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 1/500

https://thesolcity.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/LA.GNSG-UB.HCG-191007-Quyet-dinh-dieu-chinh-do-an-1-500-7170.pdf

9. QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 1/500

https://thesolcity.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/LA.GNSG-UB.LA-091002-Quyet-dinh-phe-duyet-do-an-1-500-2531.pdf

10. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN THE SOL CITY

https://thesolcity.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/LA.GNSG-UB.LA-100618-Quyet-dinh-phe-duyet-DTM-1711.pdf

11. PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN 1/500

https://thesolcity.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/LA.GNSG-UB.LA-120723-Quyet-dinh-phe-duyet-do-an-1-500-2321.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *